Pompy ciepła – zachodniopomorskie

Pompa ciepła jest jednym z najtańszych w eksploatacji źródeł ciepła, które nie wymagają obsługi. Do ogrzewania budynku pompy ciepła wykorzystują bezpłatną energię z otoczenia (powietrze, woda, grunt), oferując przy tym komfort i wysoką niezawodność działania. Obniżenie zapotrzebowania ciepła budynku wiąże się również z obniżeniem temperatury wody zasilającej instalację grzewczą. Tak więc niższa temperatura wody sprawia, że również przy modernizacji pompa ciepła jest godną uwagi alternatywą. Nowoczesne pompy ciepła osiągają na zasilaniu temperaturę do 65°C, dzięki czemu można je stosować także w kombinacji z grzejnikami radiatorowymi. Temperatura ta w zupełności do tego celu wystarcza, a możliwość pozostawienia starych grzejników oszczędza dużo pracy, eliminuje niechciany remont w domu i obniża koszty inwestycji.

Pompa ciepła może zapewnić przez cały rok wystarczającą ilość energii do ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej. Może również współpracować z istniejącym źródłem ciepła oraz ze wszystkimi rodzajami nowoczesnych kotłów grzewczych. Oprócz ogrzewania pompa ciepła może chłodzić pomieszczenia latem (funkcja natural-cooling) i sterować pracą instalacji kolektorów słonecznych (funkcja solar).

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi montażu pomp ciepła - skontaktuj się już dziś!

 

Pompy ciepła – Kołobrzeg – zasada działania

Niezależnie od typu konstrukcyjnego każdą pompę ciepła można traktować jako urządzenie, które przy pomocy energii dodatkowej podnosi tempe­raturę czynnika roboczego z niskiego na wysoki poziom temperaturowy, umożliwiając praktyczne wykorzy­stanie ciepła zawartego w czynniku roboczym. Sposób, w jaki się to odbywa, jest różny dla każdego rodzaju pompy ciepła. W pompach ciepła stosowa­nych obecnie w technice grzewczej odpowiedni czynnik roboczy jest zawsze najpierw sprężany, a potem rozprężany, przez co uzyskuje się po­żądany efekt pobierania i oddawania ciepła.

 

Źródła ciepła pompy

Dla korzystania z ciepła środowi­ska są do dyspozycji takie źródła, jak grunt, wody gruntowe i powierzchniowe, powietrze lub cie­pło odpadowe. Jakie źródło ciepła jest najkorzystniejsze w danym przypadku, rozstrzygają warunki miejscowe, położenie budynku i jego zapotrzebowanie na ciepło. Obowią­zuje ogólna zasada: im mniejsza jest różnica temperatur (zwana również skokiem temperatury) między źród­łem ciepła a systemem grzewczym, tym mniej energii będzie potrzebne dla napędu sprężarki i tym lepszy bę­dzie współczynnik efektywności pompy ciepła.

 

Woda 

Woda daje ona szczególnie wysoką efektywność, należy jednak zwracać uwagę na jej dobrą jakość; możliwość pracy monowalentnej. Woda jest również dobrym akumu­latorem ciepła słonecznego. Nawet w zimne, zimowe dni woda gruntowa utrzymuje stałą temperaturę 7 do 12°C. Woda gruntowa pobierana jest ze studni czerpalnej i tłoczona do parownika pompy ciepła woda/wo­da. Następnie schłodzona woda od­prowadzana jest do studni chłonnej. Jakość wody gruntowej lub powierzchniowej musi odpowiadać wartościom granicznym, podanym przez producenta pompy ciepła. W razie przekroczenia tych warto­ści granicznych należy zastosować odpowiedni wymiennik ciepła jako wymiennik ciepła obiegu pośrednie­go, zresztą zalecany generalnie, ze względu na możliwe wahania jakości wody, gdyż istniejące w pompie cie­pła wymienniki wody są wrażliwe na wodę nieodpowiedniej jakości.

 

Powietrze zewnętrzne 

Powietrze zewnętrzne to nieograniczona dostępność, najniż­sze koszty inwestycyjne, z reguły konieczny biwalentny, monoenerge­tyczny sposób pracy (grzałka elek­tryczna do wspomagania przy niskich temperaturach zewnętrznych). Zasysane jest ono po prostu kanałem, schła­dzane w parowniku pompy ciepła i ponownie odprowadzane na ze­wnątrz. Nowoczesna pompa ciepła może wytwarzać ciepło grzewcze nawet przy temperaturze zewnętrznej minus 20°C. Jednakże nawet przy optymal­nym doborze może przy tak niskiej temperaturze zewnętrznej nie po­kryć całkowicie zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie pomieszczeń. W bardzo zimne dni woda grzewcza podgrzana przez pompę ciepła musi być wtedy dogrzewana do ustawio­nej temperatury zasilania przez wbu­dowaną w zasobnik buforowy wody grzewczej grzałkę elektryczną.

 

Powietrze usuwane 

Możliwość jego użycia zależy od dostęp­ności, ilości i poziomu temperaturo­wego ciepła odpadowego; najniższy udział w rynku. Pompy ciepła wykorzystujące jako źródło ciepła powietrze usuwane z wentylacji będą w przyszłości coraz szerzej stosowane w domach o ni­skim zapotrzebowaniu ciepła (domy pasywne).

 

W tzw. kompaktowych centralach grzewczych pompa ciepła stosowana jest także w powiązaniu z instalacją kontrolowanej wentylacji pomiesz­czeń. W centralach tych pompa ciepła po­wietrze/woda wykorzystuje resztę ciepła zawartego w powietrzu usu­wanym z pomieszczeń mieszkalnych, które go nie potrafi wykorzystać system odzysku ciepła instalacji wen­tylacyjnej, do wstępnego podgrzania powietrza dolotowego lub podgrze­wu c.w.u.

 

Grunt

Grunt ma największy udział w instalacjach nowo budowanych; praca monowa­lentna, wysoka efektywność. Grunt jest dobrym akumulatorem ciepła, gdyż przez cały rok zachowuje stosunkowo równomierne tempera­tury rzędu od 7 do 13°C (na głębokości 2 m). Poprzez ułożone poziomo kolektory gruntowe lub wgłębione pio­nowo sondy gruntowe ciepło gruntu pobierane jest przez mieszaninę wo­dy i środka przeciwmroźnego (glikol) i transportowane do parownika tzw. pompy ciepła solanka/woda (glikol w obiegu pierwotnym, woda w obie­gu wtórnym (grzewczym)).

 

 

KOLEKTOR POZIOMY Do pobierania ciepła z gruntu stoso­wane są ułożone na dużej powierzch­ni systemy rur z tworzyw sztucznych. Jako „źródło ciepła – grunt” rozumie się zewnętrzną warstwę skorupy ziemskiej, do głębokości ok. 5 m. Ciepło pozyskuje się z podziemnego wymiennika ciepła, ułożonego na niezabudowanym terenie, w pobli­żu ogrzewanego budynku. Kolektor gruntowy regenerowany jest raczej przez pro­mieniowanie słoneczne, deszcz, wo­dy roztopowe itp. Możliwe do pobrania z gruntu moce jednostkowe mieszczą się w zakresie od ok. 10 do 35 W/m2.

 

SONDY GRUNTOWE W instalacjach z sondami grunto­wymi ważne jest ustalenie rozmieszczenia sond i głębokości wiercenia. Geolodzy i wyspecjali­zowane firmy wiertnicze posiadają odpowiednią wiedzę oraz oprogra­mowanie do projektowania i opty­malizacji sond gruntowych.

 

W odwiert wpuszczana jest sprefabrykowana sonda, a następnie wolna przestrzeń zasypywana jest materiałem wypełniającym. Zazwyczaj sonda składa się z czterech rur (podwójne U). Warunkiem zaprojektowania i wyko­nania sond gruntowych jest dokładna znajomość rodzaju gruntu, układu warstw, oporu gruntu oraz obecności wody gruntowej lub warstw wodo­nośnych z oznaczeniem zawartości wody i kierunku jej przepływu. Dla sondy gruntowej przy normalnych warunkach hydrogeologicznych moż­na przyjąć orientacyjnie średnią moc jednostkową sondy 50 W/m długości sondy (wg VDI 4640). Jeśli sonda znajduje się w wydajnej żyle wodnej, można uzyskać jeszcze wyższe moce jednostkowe.

Jako czynnik roboczy w kolektorach lub sondach gruntowych stosowana jest mieszanina wody ze środkami przeciwmroźnymi co wyklucza nie­bezpieczeństwo zamarznięcia.

 

Chłodzenie aktywne czy pasywne przy użyciu pompy ciepła?

Naturalnie pompy ciepła są głównie po to, aby zapewnić przyjemny komfort ciepła i niezawodne podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. Ale pompy ciepła mogą więcej: można je również stosować do chłodzenia budynku. Przy chłodzeniu z użyciem pompy ciepła do wyboru mamy dwie różne metody:

Chłodzenie pasywne pompy ciepła
W tym przypadku solanka lub woda gruntowa poprzez wymiennik ciepła pobiera ciepło z obiegu grzewczego i odprowadza je na zewnątrz. Funkcję tę określa się również mianem „natural cooling” (naturalne chłodzenie), ponieważ do chłodzenia wykorzystywana jest tu naturalna tempera­tura otoczenia. Pompa ciepła jest przy tym wyłączona, pracuje jedynie regulator i pompa obiegowa.

Chłodzenie aktywne pompy ciepła
Sposób funkcjonowania pompy ciepła jest po prostu odwrotny. Takie chłodzenie określa się również jako „odwrócony” tryb pracy pompy ciepła. Jak w lodówce, system grzewczy generuje wówczas aktywnie zimno.

 

Montaż pompy ciepła w Kołobrzegu (zachodniopomorskie) - Esi-Tech

Instalacja pompy ciepła to rozwiązanie dobre dla każdego budynku, dlatego naszą ofertę kierujemy zarówno do osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Wykorzystanie tej energii cieplnej jest ekologiczne i opłacalne. Z uwagi na różne techniki, nasi specjaliści zweryfikują, która technika grzewcza będzie najlepszym rozwiązaniem. Montaż pompy ciepła w Kołobrzegu odbywa się po wcześniejszej bezpłatnej wycenie, dlatego nasz klient jest zaznajomiony z kosztami inwestycji. Proponujemy również montaż klimatyzacjimontaż rekuperacji

Pompy ciepła - Kołobrzeg - zapraszamy do skorzystania z usługi!